Müzayede Kuralları

GT Art Müzayede olarak düzenlediğimiz online müzayedelere iştirak edecek (katılımcılar) alıcılar aşağıdaki sözleşme şartlarını peşinen kabul ederler.

1- GT Art Müzayede satıcı için bir aracı olup elektronik ortamda anında ifa ettiği aracılık hizmeti dolayısıyla satış anında komisyona hak kazanır.

2- Satışa sunulan tüm eserler 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu’na göre T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müze uzmanlarınca kontrol edilmekte, yasa kapsamına giren ve gerek görülenlerine belge verilmektedir.

3- Online canlı müzayedeye katılmak için üyelik formundaki bilgilerin doldurulması ve bu sözleşmenin onaylanması gerekli ve mecburidir.

4- Online müzayedelerde yer alan eserler müzayede süresince Dr. Mustafa Enver Bey Cd. No:30 D:.8 Alsancak/İzmir adresinde teşhir edilmektedir. 

5- Online müzayedeye katılanlar eserleri GT Art Müzayede’nin 4. Maddede belirtilen adresinde önceden görmüş ve incelemiş olduklarını kabul ve beyan ederler. Tüm eserlerin haliyle satışa sunulduğunu, alıcı satılan eseri pey sürmeden evvel yeterince kontrol ettiğini ve Borçlar Kanunu’nun 223. Maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Her eserin yanında haliyle yazma zorunluluğu yoktur. Eser hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan, taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Alıcı bu durumu peşinen kabul eder. GT Art Müzayede satılan eserin (malın) tekeffülü ile mükellef değildir. Bu konuda gelecekte GT Art Müzayede firmasından herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.

6- Online müzayedelerde fiyat artırımı “PEY VER” yazan yere tıklanarak yapılır. Alıcı online müzayedede pey vermek suretiyle yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Müzayede konusu eşya, GT Art Müzayede tarafından önceden belirlenen müzayede bitiş saati itibariyle en yüksek teklifte bulunan alıcıya ihale edilir. Online müzayedede PEY VER bölümüne basmanın ne kadar değer artışını ifade ettiğini belirleme ve bu değerleri değiştirme yetkisi şirketimize aittir. Online Müzayedeye çıkarılan bir eserin bedelinin artırılmasına muhammen değerin yüzde yirmi veya daha eksiği ile başlanabilir. Online müzayedeye, siteye üye kaydı yaptırmayıp “online müzayede katılım şifresi” almayan konuklar katılamazlar. “Online müzayede katılım şifresi” kişiye özeldir; üyelik sahibi kişi dışında kullanılması yasaktır. Online müzayede katılımcısı, işbu kendisine özgülenmiş şifrenin başka kişilerce kullanımı hususunda şirketimizin hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Artırma ürün için verilen sürenin sonuna kadar pey vermek suretiyle devam eder ve sürenin dolmasıyla ürüne en fazla peyi veren kişi artırmayı kazanmış olur.

7 - GT Art Müzayede internet sitesinde yapılan online müzayedelerde, müzayede devam ederken, müzayede konusu ürün için verilen en yüksek teklif güncel haliyle müzayede ekranında yer alacaktır. Bu bağlamda, online müzayedeye katılanlar, öne sürülen peyler ve kim tarafından hangi tutarda pey sürüldüğü, en yüksek peyi kimin sürdüğü vb. bilgiler şirketimiz nezdinde şifrelenerek güvenlik altına alınacak olup, katılımcılar bu kayıtlara herhangi bir şekilde itiraz hakkı bulunmadıklarını kabul beyan ve taahhüt ederler.

8- Alıcı, müzayedede satın aldığı eserin bedeliyle birlikte eseri kazandığı fiyat üzerinden ek olarak % 10 şirketimizin komisyonunu, %20 KDV sini ve komisyon ücretinin KDV sini satıştan sonraki 3 iş günü içinde peşin olarak ödemek zorundadır. Fatura bedelinin tamamını ödemezse mal alıcıya teslim edilmez ve firmamız herhangi bir ihtara gerek kalmadan satış akdini tek taraflı feshe yetkili olup uğradığı zararını ve masraflarını ticari faizile birlikte talep etmeye, dilerse fatura bedelinin tamamını, fatura tarihinden itibaren aylık % 10 temerrüt faizi ve masraflarıyla birlikte tahsil ve derhal kanuni takibat yapabilecektir. Ödeme gerçekleştikten sonra GT Art Müzayede’nin eser teslim yükümlülüğü doğacaktır. Ödemeden itibaren eser  alıcının isteğine göre teşhir adresinde teslim edilecek veya 5 iş günü içinde kargoya verilecektir. Eserin kargoya verildiği GT Art Müzayede tarafından alıcıya bildirilir. Kargo firmasından kaynaklanan gecikmelerden GT Art Müzayede sorumlu tutulamaz. Müzayede sonucunda alınmış olan eserlerin kargo ücreti alıcıya ait olup gönderi esnasında esere gelebilecek zarardan firmamız sorumlu değildir.

9-  Her bir üye için limit tanımlanması ve belirlenen limitin gerek duyulduğu taktirde değiştirilmesi GT Art Müzayede tarafından gerçekleştirilecektir.

10- Yapılacak müzayede TBK 274 ve devamı maddelerindeki düzenlemeye göre gerçekleştiğinden ve Tüketici Kanun’nun 48. maddesinde düzenlenen mesafeli satış sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceğinden ihaleye katılan kişinin cayma hakkı yoktur. Artırma üzerine kalan kişi, eserin bedelini 5 iş günü içinde tam olarak ödemediği takdirde GT Art Müzayede dilerse satış akdini feshe, %20 cezai şartı ve uğradığı bilcümle zararlarını  fatura tarihinden itibaren işletilecek aylık %15 ticari faiz ile birlikte tahsile yetkilidir. GT Art Müzayede’nin sair dava ve talep hakları saklıdır. Fatura bedeli tahsil edilinceye kadar geçecek süre içinde eserin muhafazası için GT Art Müzayede’nin yapacağı bilcümle masraf alıcı tarafından ödenmedikçe satılan eser alıcıya teslim edilmez.

11- Müzayede katılımcısının online üyelik formunda belirttiği açık posta adresine ve diğer iletişim bilgilerine posta, faks, e-posta veya telefonla yapılan bildirim, tebligatların ve ürünün , verilen bilgilerdeki yanlışlık, adres değişikliği, adresine geç ulaşma ve P.T.T./kargodaki gecikmeler nedeniyle müzayede katılımcısına geç ulaşmasına GT Art Müzayede sorumlu değildir. Online müzayede eserleri sadece Türkiye adreslerine teslim edilir.

12- Online Müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıfları haiz olmaması, orijin itibariyle beyana uygun olmaması veya hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumlarında, GT Art Müzayede’nin satıcı olmamasından dolayı hukuki sorumluluk, eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir.

13- GT Art Müzayede, müzayedede yer alan herhangi bir eseri, müzayededen geri çekmek, başka eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak ve satışını reddetmek hakkına sahiptir. Online katalogda yer alan eserler hakkında müzayede gününe kadar ortaya çıkacak her türlü itiraz ve bildirim sonucu ilgili eseri müzayedeye sunmayıp yasal prosedürü uygulama hakkına sahiptir.

14- GT Art Müzayede şüpheli gördüğü kişileri üye olarak kabul etmeme ve herhangi bir mazeret göstermeksizin online müzayedeye kabul etmeme yetkisine sahiptir. Ayrıca GT Art Müzayede hakkında, satıcı için aracı konumunda bulunmasından dolayı BK 214 ve 218. maddelerinde işlenen zapttan sorumluluk hükümleri uygulanamaz. 18 yaşından küçükler üye olamaz.

15- Artırmada bulunup online müzayedeye katılmak demek; yukarıda belirtilen şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin kurumumuza ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir (Satış gerçekleştikten sonra herhangi bir kusur itirazında bulunulmaz).

16- 5846 sayılı kanunun 45. Maddesi ve Bakanlar Kurulu’nun 27.09.2006 tarihli ve 2006/10880 sayılı kararı uyarınca, bu kapsamda, belge düzenine uyulması koşulu ile sanatçılara veya hak sahiplerine ödenmesi gereken paylar ile ilgili olarak müzayedede eserleri satılacak olan eser sahiplerine GT Art Müzayede’nin rücu hakkı saklıdır.

17- Üye kaydı yaptırarak üye numarası alan ve online müzayedeye katılan herkes yukarıdaki şartları peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

18- Müzayede katılım Şartlarından doğan uyuşmazlıklarda İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

19- Eser fiyatlarına göre pey artış tutarları şu şekildedir:

1.000 TL ile 4999 TL arası için 250 TL.

5.000 TL ile 9999 TL arası için 500 TL.

10.000 TL ile 19.999 TL arası için 1000 TL.

20.000 TL ile 49.999 TL arası için 2000 TL.

50.000 TL ile 99.999 TL arası için 3000 TL.

100.000 TL ile 299.999 TL arası için 5000 TL

300.000 TL'den sonra  10000 TL